Συνεδριάσεις ΔΣ και επιτροπών

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα διεξαχθεί  δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την 29η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:15 για λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19.7.2018) και ισχύει
 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»
 • την υπ’ αριθμ. 375 και με αρ. πρωτ. 39167/2.6.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)

 

 1. Εξέταση αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΝΔΟΥ»
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
 3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση παραλιών Καλύμνου για το έτος 2023 σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/13.03.2023τεύχος Β’)
 4. Έγκριση – αποδοχή  Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001461 στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
 5. Άδεια λειτουργίας εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων ( Χειλάς Αντώνιος)

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Γαβαλάς

                

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την 6η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:15 για λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19.7.2018) και ισχύει
 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»
 • την υπ’ αριθμ. 375 και με αρ. πρωτ. 39167/2.6.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)

 

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – 1ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικον. έτους 2023
 2. Εξέταση αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»
 3. Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καλυμνίων, για το έτος 2023
 4. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών οργάνων του Δήμου για το έτος 2023
 5. Συγκρότηση Επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση-εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων έτους 2023
 6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το έτος 2023
 7. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2023, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
 8. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Γαβαλάς

 

 

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 14:09

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  17η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 17:00  για λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78 και 74
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)» 
 1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027 σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών ( ΑΔΑ:9ΡΥΦ46ΜΤΛ6-49Σ)

         

 Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών ( ΑΔΑ:9ΡΥΦ46ΜΤΛ6-49Σ), η προθεσμία υποβολής σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων (Α’ ΦΑΣΗ) είναι έως τη Δευτέρα 20-2-2023. Πρέπει λοιπόν άμεσα το Δ.Σ. να λάβει απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα και επειδή ,όπως είναι ήδη γνωστό, τα λειτουργικά συστήματα του Δήμου δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 13:33

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  σήμερα  13η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00  για λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»

 

 1. Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του βουλευτή Δωδεκανήσου του Σύριζα και πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας, κ. Νεκτάριου Σαντορινιού

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γαβαλάς Νικόλαος

Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2023 12:57

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα 31η  του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 11:30,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78 και 74
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»
 1. Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του Χριστοδούλου Φίλιππου .
Δευτέρα, 30 Μαϊος 2022 09:38

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 27.05.2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου , η οποία θα διεξαχθεί  την 2η  του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:

α)   τις διατάξεις της υπ ́ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

β) την-ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00

γ) την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’ η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21

δ) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515/12.10.2021: εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1)

 1. Αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου με την ονομασία «ΘΕΡΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» του Δήμου Καλυμνίων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.3β του Ν..4875/2021 (ΦΕΚ 250/Α/2021).

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Νικόλαος Γαβαλάς

Κάλυμνος, 27.05.2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου , η οποία θα διεξαχθεί  την 27η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:

α)   τις διατάξεις της υπ ́ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

β) την-ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00

γ) την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’ η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21

δ) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515/12.10.2021: εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1)

 1. Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο της κας. Σεμίραμις Ψαρομπά.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Γαβαλάς

Τρίτη, 01 Μαρτίου 2022 14:20

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 01.03.2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 2η του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 18:00  δια  ζώσης  αποκλειστικά,  εφόσον  πρόκειται  για  πλήρως εμβολιασμένους  και  νοσήσαντες  το  τελευταίο  εξάμηνο  και  ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:

α)   τις διατάξεις της υπ ́ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

β) την  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β’): “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.”

γ) την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’ η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21

δ) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515/12.10.2021: εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1)

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την υλοποίηση δράσεων στήριξης ανθρωπιστικού χαρακτήρα στην αδελφοποιημένη πόλη της Μαριούπολης 

Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει άμεσα να συγκροτήσει επιτροπή , έργο της οποίας θα είναι ο συντονισμός όλων εκείνων των ενεργειών συμπαράστασης στην αδελφοποιημένη πόλη της Μαριούπολης, όπου ζει μια μεγάλη και ακμάζουσα ελληνική κοινότητα και βιώνει τις τελευταίες ημέρες το σκληρό πρόσωπο του πολέμου.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Γαβαλάς

 

Σελίδα 1 από 29