Συνεδριάσεις ΔΣ και επιτροπών

Κάλυμνος, 16-9-2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην κεκλεισμένων των θυρών ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 20/09/2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλυμνίων, μετά την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18804/15-9-2020 επιστολή παραίτησης της κας Ειρήνης Μαγκάκη, Γραμματέα Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 9-9-2020

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφαση του ΣΤΕ

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει κατόπιν γραπτού αιτήματος τριών αντιπολιτεύσεων και τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γαβαλάς Νικόλαος

Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2020 14:39

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 2-9-2020

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων - Ο.Ε.Δ.Α. - Δήμου Καλυμνίων σε γήπεδο (δημοτική έκταση) επιφάνειας 65.315,00 m2 στην περιοχή Γιαννοχώραφα –Λιανοχωρίου».

Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει άμεσα να γνωμοδοτήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :«Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων - Ο.Ε.Δ.Α. - Δήμου Καλυμνίων σε γήπεδο (δημοτική έκταση) επιφάνειας 65.315,00 m2 στην περιοχή Γιαννοχώραφα –Λιανοχωρίου», ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ανωτέρω έργου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2020 14:38

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 1-9-2020

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, την 3η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

1. Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
2. Εξέταση 3ου αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
3. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 29/2020 απόφασης Δ.Σ. περί απαλλαγής καταβολής ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού) καθώς και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για τις επιχειρήσεις του Δήμου Καλυμνίων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19

Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί άμεσα σε λήψη απόφασης για:
Α) Την απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ», για το οποίο έχει ήδη κατατεθεί η έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες αγοράς του εν λόγω ακινήτου.
Β) Την έγκριση του 3ου αιτήματος παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου με πρόσβαση σε τουριστικές, αρχαιολογικές και λιμενικές εγκαταστάσεις», καθώς η προηγούμενη παράταση έχει ήδη λήξει και πρέπει άμεσα να χορηγηθεί νέα παράταση, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά το έργο.
Γ) Την επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 29/2020 απόφασης Δ.Σ. περί απαλλαγής καταβολής ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού) καθώς και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για τις επιχειρήσεις του Δήμου Καλυμνίων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, κατόπιν υπόδειξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γαβαλάς Νικόλαος

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 08:36

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 27-8-2020

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) διατάξεις

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων - Ο.Ε.Δ.Α. - Δήμου Καλυμνίων σε γήπεδο (δημοτική έκταση) επιφάνειας 65.315,00 m2 στην περιοχή Γιαννοχώραφα –Λιανοχωρίου».


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 18-8-2020

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 22η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) διατάξεις


1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2020
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου :“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙ ΔΡΑΠΕΤΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ”
3. Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
4. Αποδοχή και Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Γ΄ δόσης των χρημάτων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2020
5. Άδεια λειτουργίας εκμισθώσεως Μοτοποδηλάτων
6. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού οριζόμενου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Προσλήψεων
7. Λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Καλύμνου το Σάββατο, την Κυριακή και εξαιρέσιμες ημέρες
8. Έγκριση καταστροφής υλικών και αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου Καλυμνίων και εξουσιοδότηση εντεταλμένων για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 17-7-2020

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την 20η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 17:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΠΑΘΕΙΟ»

Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί άμεσα σε λήψη απόφασης για την έγκριση των δύο ανωτέρω αιτημάτων παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ» & «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΠΑΘΕΙΟ», δεχόμενο τις αιτιάσεις της αναδόχου εταιρείας περί μη αποκλειστικής υπαιτιότητας μη εκτέλεσης αυτών για λόγους ανωτέρας βίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωσή τους και να χρησιμοποιηθούν ενόψει του προσεχούς σχολικού έτους.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 15-6-2020

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 19η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) διατάξεις


1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού-3ης τεχνικού προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2020
2. Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου για την πρόθεση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Καλύμνου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’)
3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Καλυμνίων για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης επισκευών-συντηρήσεων σε σχολικά κτίρια του νησιού και ορισμός μέλους για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παρακολούθησης του ως άνω έργου
4. Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, για την εκτέλεση του έργου, «Εγκατάσταση τριών (3) τριπολικών υποβρυχίων καλωδίων στο δίαυλο Καλύμνου-Λέρου», από τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ)
5. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας: «Συντήρηση και Βελτίωση Χώρων Πρασίνου στις νήσους Τέλενδο και Ψέριμο (Αποψιλώσεις-Ασβεστοχρώσεις)»
6. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας: «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και παραρτημάτων του Δήμου Καλυμνίων»


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 29-5-2020

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 2η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) διατάξεις


1. Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Καλυμνίων οικ. έτους 2020
2. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)
3. Καταβολή μισθωμάτων Δήμου Καλύμνου προς ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων καθώς και τη στέγαση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού
4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος που αφορά τη συζήτηση ενώπιον του Σ.τ.Ε της Ύποθέσεως Εγκατάστασης Ιχθυοκαλλιέργειας (Αριθ. Κατ. 1705/2017), το οποίο είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιθ Ν.3852/2010)
5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για το έργο « Βελτίωση Οδικού Δικτύου Καλύμνου»
6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλυμνίων για τη συμμετοχή του στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της υπό σύσταση εταιρείας «ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
7. Έγκριση μίσθωσης τριών (3) καταλυμάτων από τον Δήμο για τις ανάγκες στέγασης αποσπασμένων υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
8. Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2020-21, από τον Δήμο Καλυμνίων
9. Ορισμός μελών στη Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Καλύμνου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 26-5-2020

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την 27η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.


1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου με πρόσβαση σε τουριστικές, αρχαιολογικές και λιμενικές εγκαταστάσεις».

Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί άμεσα σε λήψη απόφασης για την έγκριση του αιτήματος παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου με πρόσβαση σε τουριστικές, αρχαιολογικές και λιμενικές εγκαταστάσεις», δεχόμενο τις αιτιάσεις της αναδόχου εταιρείας για αδυναμία μεταφοράς των πρώτων υλών, καθώς και της μετακίνησης εξειδικευμένου προσωπικού εξαιτίας των μέτρων της κυβέρνησης για την αποφυγή εξάπλωσης του νέου κορωνοιού COVID-19.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γαβαλάς Νικόλαος

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates