Συνεδριάσεις ΔΣ και επιτροπών

Κάλυμνος, 4-10-2019

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο, στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:30, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης Π/Υ Δήμου Καλυμνίων οικ. έτους 2019
2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση – Ασφαλτόστρωση Δρόμου από Βοθύνοι έως Σπήλαιο Κεφάλας»
3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
4. Εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Τρικοίλη Μιχαήλ για εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Κάλυμνος, 26-9-2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 30/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την υπ΄αριθμ. Α502/2019 Απόφαση του 1ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 37/2019 (444/ΠΕ 19/2019) απόφαση του αρμόδιου πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω σχετικά με την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Γαβαλάς Νικόλαος

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 08/09/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα.


Ο προεδρεύων σύμβουλος

Παντελεήμων Ζωίδης

Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2019 13:02

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 9-8-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 16η του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1. Έγκριση Α’ και Β’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης ΠΥ οικονομικού έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ.
3. Αποδοχή και κατανομή χρηματικού ποσού στη ΔΕΥΑΚ για δαπάνες λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης
4. Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων που αφορά την υπόθεση αγοράς ή απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου
5. Εξέταση αιτήματος Νηπιαγωγείου Πανόρμου Καλύμνου
6. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διαπλάτυνση – Ασφαλτόστρωση Δρόμου από Βοθύνοι έως Σπήλαιο Κεφάλας»
7. Παράταση μισθωτικών συμβάσεων ακινήτων
8. Βράβευση φορέων και σωματείων της Καλύμνου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 15-7-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 16η του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 , για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Αποδοχή 1ης Εντολής χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
2. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Π/Υ-5ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2019
3. Yποβολή αιτήματος ένταξης ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων» (Κωδικός Πρόσκλησης ΝΑΙΓ 83 Α/Α ΟΠΣ: 3520)

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει ως ακολούθως:
 Για το δύο πρώτα θέματα κρίνεται επιβεβλημένη η αποδοχή χρημάτων από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και στη συνέχεια η αναμόρφωση του προύπολογισμού, προκειμένου να εγγραφούν οι πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α. του προύπολογισμού του Δήμου.
 Για το τρίτο θέμα, πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υποβολή αιτήματος συμμετοχής του Δήμου στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 9-7-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου σήμερα 9η του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 , για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:


1. Έγκριση διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»
2. Ανανέωση παραχώρησης οχημάτων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου με σύμβαση χρησιδανείου σε Ο.Τ.Α. Νομού Δωδεκανήσου
3. Διαπιστωτική πράξη μεταγραφής ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο
4. Μετακίνηση νεοεκλεγέντος Δημάρχου κ. Διακομιχάλη Δημήτρη στην Αθήνα κατόπιν της με Α.Π. 7846/27-06-2019 πρόσκλησης της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και της ΕΕΤΑΑ σε ενημερωτική συνάντηση.
5. Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καλυμνίων

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει ως ακολούθως:
 Για το πρώτο θέμα ο προγραμματισμός γίνεται αυτήν την χρονική στιγμή, διότι δεν υπήρχαν προτάσεις από φορείς- συλλόγους- ιδιώτες για εκδηλώσεις και οι οποίες άρχισαν να κατατίθενται αμέσως μετά το Πάσχα. Επίσης, λόγω της εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά την απαγόρευση αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, δεν μπορούσε να υπάρξει προγραμματισμός με απόφαση οργάνου τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Για το δεύτερο θέμα η ΠΕΔ μας απέστειλε στις 19/06/2019 τη σύμβαση χρησιδανείου για όχημα που παραχωρεί στο Δήμο Καλυμνίων και πρέπει άμεσα να εγκριθεί η σύμβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού το ανωτέρω όχημα επιχειρεί σε θέματα πολιτικής προστασίας και πυρόσβεσης, που το διάστημα αυτό ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι αυξημένος.
 Για το τρίτο θέμα πρέπει άμεσα να μεταγραφεί ακίνητο στο υποθηκοφυλακείο και στη συνέχεια να εγγραφεί στο Κτηματολόγιο, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 31/07/2019.
 Για το τέταρτο θέμα, πρέπει να εγκριθεί εκτάκτως η μετακίνηση του νεοεκλεγέντος Δημάρχου κ. Διακομιχάλη Δημήτρη στην Αθήνα κατόπιν της με Α.Π. 7846/27-06-2019 πρόσκλησης της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και της ΕΕΤΑΑ σε ενημερωτική συνάντηση.
 Για το πέμπτο θέμα, κρίνεται άμεση η παράταση μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καλυμνίων, αφού η υπάρχουσα μισθωτική σύμβαση ολοκληρώθηκε στις 30-06-2019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 5-7-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 8η του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Κάλυμνος, 25-6-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 27η του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 , για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:


1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Καλυμνίων & νομικών προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2019

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι έπειτα από την απάντηση του παρατηρητηρίου αλλά και από την εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε άμεση υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ μέχρι τις 30-06-2019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 14-6-2019

*** Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αυριανής τελετής βράβευσης μαθητών στην Παναγία Χώρας Καλύμνου, η προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 19/06/2019 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει μετά τις 20:30.
Με εκτίμηση,

1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Π/Υ - 5ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2019

Κάλυμνος, 31-5-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 4η του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση τριών (3) μηνών για τις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου
2. Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙ-ΔΡΑΠΕΤΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ποθητός Μαγκούλιας

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates