Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 14:34

Ανακοίνωση για την κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές διαγωνισμού έτους 2017

Κάλυμνος, 21-6-2017

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011).


2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β’/07.11.2011).
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει συσταθεί στη Γ.Γ. Υποδομών το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών κατ’ εφαρμοφή της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για δημόσια σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 23-6-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές διαγωνισμού έτους 2017 ,των έργων :
1. Προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
2. Προϋπολογισμού μικρότερου του 1.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Στην κλήρωση των μελών θα μετέχουν οι υπάλληλοι :
1. ΜΠΑΛΛΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
2. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4. ΛΟΓΙΩΤΑΤΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
5. ΚΕΝΕΝΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6. ΚΛΗΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7. ΚΑΜΜΑ ΣΤΕΛΛΑ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8. ΡΗΓΑΣ ΜΙΚΕΣ Τ.Ε. ΝΑΥΠΗΓΩΝ
9. ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. (http://www.kalymnos.gov.gr)


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α.α.

Διαβάστηκε 1136 φορές
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates